• Plan pracy w roku szkolnym 2022/2023

    • Plan pracy Oddziału Przedszkolnego
     prowadzonego przez Panią mgr Małgorzatę Kaczmarczyk

      

      

     WRZESIEŃ
      

     Cele ogólne:

     • Kształtowanie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości. 
     • Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie i wzajemnej akceptacji.
     • Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacji z innymi.
     • Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami
     • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
     • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole tj. podczas korzystania z zabawek w sali, na placu zabaw, boisku szkolnym.
     • Poznawanie zasad zachowania i bezpieczeństwa w różnych środowiskach i sytuacjach.
     • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu.
     • Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osoba obcą.  
     • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
     • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych..
     • Poszerzanie zasobu wiedzy na temat miejscowości zamieszkania, kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów.
     • Budzenie więzi z naszym krajem, regionem. Poznanie historii patrona naszej szkoły.
     • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.
     • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.  
     • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się
     • określeniami: nad, pod, obok, na, pomiędzy.
     • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
     • Kształtowanie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji przestrzennej.  
     • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek a, o oraz wyrazami podstawowymi: aparat, okno.
     • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
     • Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo–ruchowej poprzez pisanie szlaczków litero podobnych, malowanie w konturach. 
     • Ćwiczenie sprawności aparatu artykulacyjnego.
     • Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego,
     • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.  

      

      

     PAŹDZIERNIK

      

     Cele ogólne:

     • Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w życiu roślin i zwierząt jesienią.  
     • Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni, oraz uświadomienie konieczności chronienia jej.
     • Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.
     • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych, oraz owoców i warzyw.
     • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z jedzeniem owoców i warzyw jesiennych.
     • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i wzbogacanie słownika czynnego podczas wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, porą roku, tematem dnia.
     • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.
     • Wzbudzanie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.  
     • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek e, i  oraz wyrazami podstawowymi: ekran, igła, globalne czytanie wyrazów.
     • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski oraz przeliczania ich.
     • Wdrażanie do starannego naśladowania  nauczyciela. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
     • Utrwalenie zasad zachowania w ważnych miejscach, np. w muzeum, bibliotece.
     • Wdrażanie do samodzielności – ubierania się, rozbierania i radzenia sobie w niektórych sytuacjach życiowych.
     • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
     • Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczb 1 i 2 oraz ich obrazem graficznym.
     • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
     • Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: najmniejszy, większy, mniejszy, największy.
     • Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.
     • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
     • Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu.
     • Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka.
     • Kształtowanie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu.

      

      

     LISTOPAD

      

     Cele ogólne:

     • Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, piosenek  z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki klasycznej.
     • Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków i zastrzyków.
     • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką dorosłego).
     • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie odpowiedniej diety, ruchu i higieny osobistej.
     • Uświadomienie jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej.
     • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.
     • Rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju.
     • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych.
     • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy.
     • Poznawanie podstawowych informacji o Unii Europejskiej.
     • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek m, t, l, u oraz wyrazami podstawowymi: mama, tata, lala, ul.
     • Ćwiczenie umiejętności globalnego czytania oraz  dokonywania analizy i syntezy wyrazów.
     • Rozwijanie sprawności małej motoryki, kreślenie szlaczków litero podobnych i liter.
     • Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
     • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów przez przeliczanie i  grupowanie w pary.
     • Poznanie cyfr 3, 4, 5, oraz doskonalenie umiejętności  przeliczania, porównywania
     • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
     • Kształtowanie poczucia rytmu poprzez różnorodne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
     • Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka.
     • Kształtowanie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody.
     • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń i eksperymentów.

      

     GRUDZIEŃ

      

      

      

     Cele ogólne :

      

     • Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci, oraz kształtowanie umiejętności opowiadania  na ich temat.
     • Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa dzieci.
     • Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji.
     • Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy.
     • Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych.
     • Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych.
     • Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych.
     • Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach.
     • Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
     • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.
     • Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej.
     • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.
     • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej.
     • Rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą różnych zmysłów.
     • Poznaje i utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności.
     • Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych.
     • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych , muzycznych i dydaktycznych, doskonaląc sprawność manualną i ruchową..
     • Rozpoznaje poznane litery, czyta proste wyrazy i zdania obrazkowo wyrazowe.
     • Rozpoznaje poznane cyfry, poprawnie przelicza w zakresie 10, kształtuje umiejętność dodawania i odejmowania.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych