• Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

      

     Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania
     danych osobowych

     Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
      Armii Krajowej w Gaboniu

      

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

     1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu reprezentowana przez Dyrektora szkoły, adres siedziby: Gaboń 67, 33 – 388 Gołkowice

     2. Z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu można się skontaktować za pomocą: elektronicznie - email: sp_gabon@stary.sacz.pl lub telefonicznie: +48 18 446 32 60, pisemnie na adres siedziby Administratora;

     3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie pod adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl; telefonicznie: 786 917 353, pisemnie na adres siedziby Administratora

     4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

     – wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie art.6 ust.1 lit. c) lub art.9 ust.2 lit. g) RODO, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

     – realizacji umów i działań podjętych na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych uczniów, lub których jesteście Państwo lub uczniowie stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

     –  promocji i informacji o szkole, w tym prowadzenia konkursów, propagowania osiągnięć uczniów i utrwalania pozytywnego wizerunku uczniów i szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit a) RODO).

     - placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy w celu prawidłowej realizacji procesu zatrudnienia .

     5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

     6. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały,
     w szczególności:

     a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Sąd Rodzinny, Policja, PPP, OPS, ZOFAS),

     b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

     c) szkołom i instytucjom partnerskim w ramach organizowanych konkursów, zawodów , itp.

     d) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,
     w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność.

     7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

     8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;

     9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

     10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

     11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa lub uczniów danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

     12. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami nie zrealizowania określonego celu.

      

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
    • sp_gabon@stary.sacz.pl
    • sp_gabon@stary.sacz.pl
    • sp_gabon@stary.sacz.pl
    • (0-prefix)18 446 32 60
    • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych