• Treść obowiązku informacyjnego Administratora Danych Osobowych

    • Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im.1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, Gaboń 67 33-388 Gołkowice  reprezentowana przez dyrektora szkoły.

      

     Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Szkołę Podstawową im.1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu.

      

     Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Dnia 22 maja 2018 roku podpisana została Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - ma ona zastosowanie w Polsce od 25 maja 2018r.

      

     RODO jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednym z obowiązków administratora danych osobowych, który przetwarza dane osobowe jest informowanie osób, których te dane dotyczą o przetwarzaniu ich danych osobowych.

      

     Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, przetwarza Państwa dane i Państwa dzieci, aby prowadzić szeroko pojętą działalność dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, np. proces rekrutacyjny uczniów, dziennik elektroniczny, ubezpieczenie, konkursy, zawody, wycieczki, strona internetowa szkoły, kronika szkolna, współpraca z innymi szkołami czy partnerami szkoły, itp.

     Prowadzimy również działalność informacyjną o nasze szkole i jej uczniach poprzez umieszczanie artykułów na portalu Starosądeckie info, Kurier Starosądecki, Sądeczanin itp.

                                                         

     Państwo jako rodzice oraz nasi uczniowie, możecie mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych.

      

     Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu. Odpowiadamy za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z dyrektorem szkoły, telefonicznie pod numerem telefonu 18 446 32 60.

      

     Z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@starysacz.um.gov.pl.

       

     Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, przetwarza dane związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości ucznia i jego rodzica:

     1. Imię i nazwisko,

     2. Adres zamieszkania i korespondencji,

     3. Pesel ucznia,

     4. Data i miejsce urodzenia ucznia,

     5. Numer telefonu,

     6. Adres e-mail,

     7. Wizerunek ucznia.

     Dysponujemy również informacjami przekazanymi przez Państwa, zawartymi w opiniach czy orzeczeniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, przychodnie lekarskie czy specjalistyczne itp.  

     Dane Państwa i Państwa dzieci mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

     1. Nauczycielom uczącym, sekretarzom szkoły,

     2. Szkołom lub instytucjom partnerskim organizującym konkursy lub zawody,

     3. Innym upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

     4. Podmiotom,  którym szkoła powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające np. firma ubezpieczeniowa, ubezpieczająca uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, biura turystyczne itp.).  

     Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania realizacji obowiązku szkolnego Państwa dzieci oraz jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na szkole lecz zostaną zarchiwizowane.

        

     W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

     1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

     2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),

     3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

     4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

     5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

     6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

     7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). 

     W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

       

     Podanie przez Państwa w/w danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowego realizowania ustawowych zadań szkoły.

       

     Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski i formularze rekrutacyjne osobiście przez Państwa wypełnione. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas szkoła ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania danych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych