Ramowy rozkład dnia - rok szkolny 2019/2020 Przybory przedszkolaka na rok szkolny 2017/2018 KOMUNIKATY DLA RODZICÓW Plan pracy w roku szkolnym 2018/2019 Podstawa programowa Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2020/2021 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2019/2020 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2018/2019 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2017/2018 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2016/2017 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2015/2016 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2014/2015 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2013/2014 Najważniejsze wydarzenia z życia przedszkolaka rok szkolny 2012/2013

Oddział Przedszkolny

Plan pracy w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy Oddziału Przedszkolnego
prowadzonego przez Panią mgr Zofię Florek

 

 

WRZESIEŃ
 

Cele ogólne:

 • Kształtowanie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości. 
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie i wzajemnej akceptacji.
 • Przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacji z innymi.
 • Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami
 • Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole tj. podczas korzystania z zabawek w sali, na placu zabaw, boisku szkolnym.
 • Poznawanie zasad zachowania i bezpieczeństwa w różnych środowiskach i sytuacjach.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osoba obcą.  
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych..
 • Poszerzanie zasobu wiedzy na temat miejscowości zamieszkania, kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów.
 • Budzenie więzi z naszym krajem, regionem. Poznanie historii patrona naszej szkoły.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.  
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się
 • określeniami: nad, pod, obok, na, pomiędzy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji przestrzennej.  
 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek a, o oraz wyrazami podstawowymi: aparat, okno.
 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
 • Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo–ruchowej poprzez pisanie szlaczków litero podobnych, malowanie w konturach. 
 • Ćwiczenie sprawności aparatu artykulacyjnego.
 • Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego,
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.  

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Cele ogólne:

 • Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w życiu roślin i zwierząt jesienią.  
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni, oraz uświadomienie konieczności chronienia jej.
 • Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych, oraz owoców i warzyw.
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z jedzeniem owoców i warzyw jesiennych.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i wzbogacanie słownika czynnego podczas wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, porą roku, tematem dnia.
 • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.
 • Wzbudzanie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.  
 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek e, i  oraz wyrazami podstawowymi: ekran, igła, globalne czytanie wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski oraz przeliczania ich.
 • Wdrażanie do starannego naśladowania  nauczyciela. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
 • Utrwalenie zasad zachowania w ważnych miejscach, np. w muzeum, bibliotece.
 • Wdrażanie do samodzielności – ubierania się, rozbierania i radzenia sobie w niektórych sytuacjach życiowych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
 • Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczb 1 i 2 oraz ich obrazem graficznym.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 • Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: najmniejszy, większy, mniejszy, największy.
 • Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu.
 • Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka.
 • Kształtowanie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu.

 

 

LISTOPAD

 

Cele ogólne:

 • Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, piosenek  z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki klasycznej.
 • Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków i zastrzyków.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką dorosłego).
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie odpowiedniej diety, ruchu i higieny osobistej.
 • Uświadomienie jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej.
 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju.
 • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych.
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy.
 • Poznawanie podstawowych informacji o Unii Europejskiej.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek m, t, l, u oraz wyrazami podstawowymi: mama, tata, lala, ul.
 • Ćwiczenie umiejętności globalnego czytania oraz  dokonywania analizy i syntezy wyrazów.
 • Rozwijanie sprawności małej motoryki, kreślenie szlaczków litero podobnych i liter.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
 • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów przez przeliczanie i  grupowanie w pary.
 • Poznanie cyfr 3, 4, 5, oraz doskonalenie umiejętności  przeliczania, porównywania
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
 • Kształtowanie poczucia rytmu poprzez różnorodne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Poszerzenie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych podczas wykonywania doświadczeń i eksperymentów.

 

GRUDZIEŃ

 

 

 

Cele ogólne :

 

 • Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci, oraz kształtowanie umiejętności opowiadania  na ich temat.
 • Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa dzieci.
 • Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji.
 • Kształtowanie twórczej ekspresji ruchowej podczas zabaw z elementem dramy.
 • Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych.
 • Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych.
 • Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych.
 • Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach.
 • Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.
 • Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej.
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej.
 • Rozpoznaje produkty spożywcze za pomocą różnych zmysłów.
 • Poznaje i utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności.
 • Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych , muzycznych i dydaktycznych, doskonaląc sprawność manualną i ruchową..
 • Rozpoznaje poznane litery, czyta proste wyrazy i zdania obrazkowo wyrazowe.
 • Rozpoznaje poznane cyfry, poprawnie przelicza w zakresie 10, kształtuje umiejętność dodawania i odejmowania.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć