Patron Historia Szkoły Symbole Szkoły Oferta edukacyjna Grono Pedagogiczne CARITAS Certyfikaty SKO Samorząd Uczniowski EFS Szkolny Zespół Jaworzynka

O Szkole

SKO

 

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO)

 

SKO w naszej Szkole działa od 1997 roku, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Starym Sączu. Opiekunem jest pani mgr. Wanda Janik.

Do SKO należą wszyscy uczniowie z klas I - III i chętni uczniowie z klas IV - VI. Ogólnie liczba wszystkich członków SKO liczy około 80 osób.

ZADANIA SKO

 

1. Wyrabianie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania.

2. Wdrażanie do umiejętnego i właściwego gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi.

3. Poznanie prawdziwej wartości pieniądza.

4. Kształtowanie nawyku celowego wykorzystywania zgromadzonych funduszy.

5. Poszerzenie wiedzy o bankowości w Polsce.

6. Przyzwyczajenie do korzystania z usług bankowych.

REGULAMIN SKO

 

1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń od klasy I - VI.

2. Opiekę nad SKO w Szkole sprawuje opiekun spośród nauczycieli.

3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka.

4. W dniu ślubowania każdy uczeń klasy pierwszej otrzymuje książeczkę SKO z wkładem 5 zł ( prezent od Banku Spółdzielczegow Starym Sączu), którą ma okazywać podczas każdej wpłaty i wypłaty.

5. Na ksiązęczkę uczeń może wpłacac każdą kwotę.

6. Wszystkie wpłaty i wypłaty dokonuje się w określonych terminach.

7. W razie zgubienia lub zniszczenia książeczki SKO, uczeń zaraz ma poinformować o tym zdarzeniu opiekuna.

8. Oszczędności uczniów przechowywane są na koncie w Banku Spóldzielczym w Starym Sączu w związku z tym chęć wypłaty więcej niż 20,00 zł musi być zgłoszona około 2 - 3 dni wcześniej.

9. Oszczędności uczniów opiekun przyjmuje osobiście.

10. Przyjęcie od ucznia pieniędzy lub ich wypłacenie opiekun odnotowywuje w indywidualnych książeczkach SKO uczniów i na karcie indywidualnych wpłat i wypłat.

11. Dzienne zestawienie zgromadzonych funduszy opiekun odnotowuje w gotówkowej księdze kasowej BS.

12. Opiekun systematycznie wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze na Skolną książeczkę SKO prowadzoną przez BS w Starym Sączu.

13. Systematyczny członek SKO dokonuje wpłat przynajmniej raz w miesiącu.

14. Raz w roku przyznawany jest tytuł "Mistrza systematycznego oszczędzania".

15. Najlepsi w systematycznym oszczędzaniu otzrymują nagrody.

16. Kążdy członek SKO może wziąść udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach dotyczących oszczędzania.

17. Zebrania SKO odbywają się w razie potrzeb.

 

W ramach popularyzacji oszczędzania SKO w klasie I przeprowadzono cykl zajęć związanych z tą tematyką.

 

Konkursy:

Udział członków SKO w :

1. Międzyszkolnym Konkursie plastycznym pt. " Gdybym był bogaty" organizowanym przez opiekuna SKO SP w Gołkowicach i BS
w Starym Sączu. Zostało wyróżnionych 6 prac i wystawionych w BS w Gołkowicach.

2. Szkolnym Konkursie systematycznego oszczędzania pod hasłem " Regularne oszczędzamy i marzenia swe spełniamy" ( trwa od 01.IX - 30.V - etap klasowy i szkolny)

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
    Gaboń 67
    33-388 Gołkowice

  • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć