Patron Historia Szkoły Symbole Szkoły Oferta edukacyjna Certyfikaty Grono Pedagogiczne EFS CARITAS Szkolny Zespół Jaworzynka SKO Samorząd Uczniowski

O Szkole

CARITAS

Akcja świąteczna paczka.


W tym roku szkolnym Akcja świąteczna paczka rozpoczęła się w listopadzie. SKC ogłosiło zbiórkę zabawek pluszowych. Przez miesiąc listopad uczniowie wszystkich klas zbierali pluszaki na loterię fantową, która odbyła się w dniach 6 - 8 grudnia.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich udało się zebrać 202,13 zł.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na paczki gwiazdkowe dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Wszystkim uczniom którzy podarowali swoje zabawki bardzo dziękujemy!

Uczniowie SKC.

 

Rekolekcje Wielkopostne 2010r.


Spotkania rekolekcyjne trwały od 11 III do 13 III. Rozpoczynały się codziennie od godz.8.40 i trwały do11.40 z przerwą na posiłek. Prowadził je ks. Wikary z parafii Biegonice. Uczniowie z naszej szkoły chętnie uczestniczyli w rekolekcjach pod czujnym okiem naszego ks. Proboszcza i nauczycieli.

   Członkowie SKC  przygotowali cztery scenki związane z okresem Wielkanocy. W czwartek wystawiono scenkę,, Dziwna choroba”, która miała za zadanie uczulić dzieci na częste oglądanie telewizji i przeciwdziałać chorobie zwanej  Telewizjomanią . Natomiast drugie przedstawienie przybliżyło uczniom zwyczaje wielkanocne.

 W piątkowe spotkanie wystawiono scenkę  Krzyże, w której uczeń Sławek  Pyrdoł  świetnie wcielił się w rolę człowieka poszukującego dla siebie odpowiedniego krzyża. Krzyże wykonali zaś uczniowie kl. II i godnie trzymali podczas przedstawienia. Czwarta scenka ukazała chłopca , spotykającego na swej drodze Jezusa. Uczniowie z pomocą swoich rodziców przygotowali wiele rekwizytów m. in. Krzyże, stół wielkanocny, plakaty i stroje. Całość rekolekcji uświetnił śpiew scholki parafialnej.

 

Akcja WIELKANOCNY BARANEK


W dniu 23 III 2010r. w naszej szkole odbył się kiermasz domowych ciast upieczonych przez rodziców uczniów SKC. Członkowie z wielkim zaangażowaniem w swoich strojach sprzedawali ciasto .Wszyscy uczniowie mogli je zakupić po złotówce. Za pozyskane pieniądze zakupimy cukrowe baranki dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.

Pozyskano : 120zł

                                                                                              Rodzicom i uczniom serdecznie dziękujemy.

 

Współpraca z niepełnosprawnymi ,, Gniazdo ”z  Cyganowic


Przez kilka kolejnych niedziel wyznaczeni uczniowie SKC po każdej Mszy św. rozprowadzali ozdoby wielkanocne wykonane przez niepełnosprawnych. Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane placówce.


CARITAS dla potrzebujących przed Świętami Bożego Narodzenia.

 

   Tradycyjnie jak co roku ostatnie dni przed świętami są dla Szkolnego Koła Caritas czasem wytężonej pracy. Jesteśmy do tego zobowiązani aby pamiętać o rodzinach kolegów i koleżanek , którym żyje się najtrudniej. W akcji Świątecznej zbiórki żywności zgromadziliśmy produkty żywnościowe oraz słodycze . Dary zostały rozdzielone w porozumieniu z Gronem Pedagogicznym.

    Ponadto cztery delegacje z naszego koła odwiedziły Seniorów i osoby samotne naszej miejscowości. Uczniowie złożyli życzenia świąteczne oraz ofiarowali słodki upominek.

     Za ofiarność wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy i życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

                                                                                                                                                                                                                       Szkolne Koło Caritas


Nasze działania w roku szkolnym 2009/2010

 

Udział w spotkaniu z niepełnosprawnymi zorganizowanym przez parafię.

 • Udział w co tygodniowych prelekcjach prowadzonych przez ks. mgr J. Kulpa.
 • Przeprowadzenie akcji Świąteczna Paczka.
 • Składanie życzeń świątecznych przez członków Szkolnego Koła Caritas. seniorom i osobom samotnym naszej parafii.
 •  Przygotowanie Przedstawienia Bożonarodzeniowego i wystąpienie na Wigilii szkolnej i na Opłatku Parafialnym zorganizowanym dla wszystkich grup działających na terenie parafii w remizie OSP.
 • Sporządzenie gazetki świątecznej.
 • Udział uczniów SKC w grupie Kolędników Misyjnych.


Szkolne Koło Caritasdziała w naszej szkole od 1 września 2006r. Powstało z potrzeby serca chętnych uczniów. Odgrywa ono ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Fundament koła opiera się na autentycznym zaangażowaniu uczniów na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności, pracy zespołowej. Głównym celem jest uwrażliwienie na drugiego człowieka, Na jego potrzeby i krzywdę. Zadania koła wynikają z przykazania miłości – najważniejszej wartości w życiu człowieka. Przedmiotem tej miłości są najsłabsi, którzy sami sobie nie mogą pomóc i nie potrafią. Bezinteresowna pomoc daje radość wszystkim: dzieciom i tym czekającym na pomoc.

Działalność koła określa plan roczny, jest on planem otwartym, bo samo życie przynosi niespodziewane sytuacje, którym natychmiast trzeba zaradzić.

Dokumentacja pracy koła to: dziennik zajęć, gazetka SKC, notatki na stronie internetowej szkoły.       

 

Uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas

 

 

ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA CARITAS:


PREZES:Karolina Janiczek

ZASTĘPCA:Lucyna Mordarska

SKARBNIK:Daria Fiut

ILOŚĆ CZŁONKÓW:14

OPIEKUN SKC:mgr Halina Cabała

ASYSTENT KOŚCIELNY:ks. mgr Jerzy Kulpa


III Zjazd Szkolnych KółCaritas

 

W dniu 10czerwca 2009 roku w Starym Sączu przy Ołtarzu papieskim w CentrumPielgrzymowania Jana Pawła II odbył się kolejny zjazd  SKC.

Podczas IIIZjazdu powołano setne już koło działające przy szkole publicznej w Radgoszczy.W związku ze zbliżającą się 10 rocznicą wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźniedzieci, młodzież, opiekunowie i asystenci spotkali się obok papieskiego ołtarza na wspólnej Mszy świętej.
Biskup tarnowski Wiktor Skworc podziękował dzieciom za to, że pomagają swoimrówieśnikom i osobom starszym. Pasterz Diecezji przypominając wizytę Jana PawłaII w Starym Sączu, powiedział, że ,,papież wezwał nas, abyśmy nowe tysiąclecieczynili erą ludzi świętych". Biskup podkreślił, że jedyną drogą jestmiłość Caritas, która nie myśli o sobie, ale służy bliźnim.

W Zjeździebrało także udział SKC działające przy naszej szkole w Gaboniu pod opieką paniJaniny Pelc i asystenta
ks. proboszcza Jerzego Kulpy.


 


Informacje o naszym SKC


 1. Szkoła Podstawowa imienia I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu.
 2. Patronem SKC jest sługa Boży Jan Paweł II.
 3. Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Kruczek.
 4. Osoby odpowiedzialne za Koło:
  1. Opiekun: pani Janina Pelc
  2. Asystent: ks. Jerzy Kulpa
 5. Liczba członków: 20
 6. Liczba kandydatów: 4
 7. Krótka charakterystyka:SKC Diecezji Tarnowskiej przy SP im. I PSP AK w Gaboniu


gromadzi w swoim kręgu uczniów z klas starszych. Jego członkowie uczą się w głównej mierze dostrzegać we współczesnym świecie potrzebę bezinteresownej miłości bliźniego. Wiedzą, że z jej braku rodzi się wszelkie zło. Próbują więc otwierać zaciśnięte egoizmem serca, służąc sobie wzajemnie i innym – gestem zrozumienia, uśmiechem, dobrym słowem lub drobnym upominkiem. Odnajdują w sobie cząsteczkę dobra i rozwijają ją na miarę swoich możliwości. Kto z nich, chociaż raz stał się świadomym sprawcą radości człowieka potrzebującego, nigdy już o tym nie zapomni. W ten sposób kształtują swoją wrażliwość i współczucie dla chorych, starych, samotnych, ubogich, mniej zdolnych i zaradnych, dla słabych, opuszczonych i smutnych.

            Podejmują więc takie działania w swoim najbliższym otoczeniu, które mogłyby przynieść korzyść potrzebującym a ich samych utwierdzać w dobru. Próbują umacniać swoją postawę chrześcijańską, patriotyczną, społeczną i ogólnie – ludzką. Uczą się odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za swoją wiarę. Chcieliby być pewni, że miłość zawsze zwycięża.

            Wiedzą natomiast, że najpiękniej i zarazem najtrudniej świadczy się o niej przykładem własnego życia.


 1. Plan pracy SKC Diecezji Tarnowskiej przy SP im. I  PSP AK w Gaboniu.


Zadania

Wymagania

Członek SKC:

Termin realizacji


Pogłębianie wiedzy i  praktyki religijnej

 • uczestniczy w sposób świadomy w niedzielnej Mszy świętej;
 • dba o utrzymanie ścisłej więzi z Bogiem poprzez uczestnictwo w Pierwszych Piątkach miesiąca;
 • jednoczy się z Bogiem w modlitwie;
 • rozumie potrzebę i wagę uczestnictwa we wspólnej modlitwie różańcowej;
 • oczekuje radośnie na narodziny Chrystusa poprzez udział w Roratach;
 • czci Maryję Królową Nieba i Ziemi, uczestniczy w majówkach;
 • uczestniczy w nabożeństwach poświęconych Sercu Pana Jezusa;
 • towarzyszy cierpiącemu Chrystusowi w Drodze Krzyżowej;
 • pogłębia swoją wiedzę i wiarę na lekcjach religii;
 • słucha aktywnie tematycznych rozważań podczas zajęć SKO;
 • zna wagę krzyża i godła państwa w salach lekcyjnych;
 • dąży do zrozumienia „krzyża” w życiu człowieka i świętych poprzez poznawanie ich życia i działalności;
 • chce rozwijać się duchowo i intelektualnie;

cały rok


Pierwsze Piątki

codziennie

październik


grudzień

maj

czerwiec


marzec


cały rok

dwa razy w miesiącu

cały rok

cały rok

cały rok

Praca nad przygotowaniem „darów serca”

 • rozpoznaje obszary swojego powołania jako członka SKC;
 • planuje organizacje działania;
 • wykonuje kartki świąteczne;
 • przygotowuje Jasełka bożonarodzeniowe;
 • dokonuje sprzedaży artykułów podczas szkolnych zabaw;
 • urządza zbiórki żywności dla ubogich dzieci w okresach przedświątecznych;
 • bierze udział w akcjach „Jałmużna Wielkopostna”;
 • sprzedaje kartki, świece, palmy, „pieniążki”;
 • przygotowuje program artystyczny dla ludzi niepełnosprawnych;

wrzesień

wrzesień,

październik

luty

listopad, grudzień

listopad, styczeń

grudzień, kwiecień

marzec

według potrzeb


maj

Świadczenie miłości bliźniego

 • składa życzenia świąteczne ludziom starym i samotnym;
 • wystawia Jasełka w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Grybowie, ofiarowuje mieszkańcom wykonane przez siebie kartki  i upominki;
 • wystawia Jasełka dla mieszkańców wsi;
 • przedstawia program artystyczny na uroczystości zorganizowanej dla ludzi niepełnosprawnych;
 • wspiera finansowo ubogich kolegów w zakresie szkolnych przyborów, wycieczek;
 • wykupuje obiady ubogiemu dziecku w szkolnej stołówce;
 • ofiarowuje przedświąteczne paczki żywnościowe, mikołajowe kolegom będącym w trudnej sytuacji materialnej;
 • odwiedza ludzi samotnych, pomaga im, odśnieża;

grudzień, kwiecień

styczeń


styczeń

czerwiec


według potrzeb

według potrzeb

grudzień, kwiecień


według potrzeb

Włączanie innych w klimat działalności Koła

 • redaguje ścienną gazetkę;
 • informuje o własnym działaniu poprzez stronę internetową;
 • gromadzi nowych członków;
 • organizuje konkurs recytatorski o własnym patronie „Jan Paweł II w poezji.”
 • organizuje konkurs „Najbardziej uczynny kolega, koleżanka.”;
 • uczestniczy w wycieczce, (pielgrzymce) zorganizowanej wspólnie z innymi parafialnymi grupami;
 • jednoczy się w modlitwie i zabawie z innymi szkolnymi Kołami podczas wspólnego Zjazdu;
 • zachęca swoją postawą do czynienia dobra i społecznej odpowiedzialności 

według potrzeb

maj

styczeń

czerwiec


czerwiecAktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć