Patron Historia Szkoły Symbole Szkoły Oferta edukacyjna Grono Pedagogiczne CARITAS Certyfikaty SKO Samorząd Uczniowski EFS Szkolny Zespół Jaworzynka

O Szkole

Samorząd Uczniowski

SKŁAD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

PrzewodniczĄcy:  krysTian bieryt  - klasa VIII

ZastĘpca przewodniczĄcego:  Kacper Tudaj  - klasa VIII

POCZET  SZTANDAROWY:

Sekcja artystyczna:

 

SzczĘŚLIWY NUMEREK:

Pozostali członkowie:

 

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego rok szkolny 2020/2021

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

 

Założenia na rok szkolny 2020/2021

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 • Prace prowadzone w ciągu roku szkolnego:

 

 • Udział w zebraniach samorządu.
 • Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Wspomaganie akcji szkolnych i pozaszkolnych
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną w Gołkowicach
 • Współpraca z samorządami z innych szkół w gminie
 • Organizacja klasowej pomocy koleżeńskiej
 
     
     
   
     
   
   
   
     
   
   
     
   
 
     
     
   
     
   
   
     
   
 
     
   
     
   

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
  Gaboń 67
  33-388 Gołkowice

 • (0-prefix)18 446 32 60

Galeria zdjęć