• Samorząd Uczniowski

    • SKŁAD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

     PrzewodniczĄcy:  Natalia Stawiarska  - klasa VIII

     ZastĘpca przewodniczĄcego:  Amelia Stawiarska  - klasa VIII

     Skarbnik: Antonina Bober klasa VII

     Sekretarz: Mariola Biryt klasa VII

     POCZET  SZTANDAROWY: szymon kozienski, Szymon Tokarczyk, Alicja Rusin, Maria Kotas

     Sekcja Informacyjno - dziennikarska: Kinga Bieryt, Rita Niemiec, Runieece Peciak, Julia Bober, Zuzanna Stawiarska, Emilia Kozieńska

      

     Sekcja imprezowo-sprzętowa: Natalia stawiarska, natalia godon, justyna job, amelia stawiarska, szymon tokarczyk, szymon kozienski 

     Plan pracy samorządu uczniowskiego rok szkolny 2021/2022

      

     Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

     • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
     • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
     • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
     • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
     • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
     • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
     • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
     • Poznawanie tradycji regionalnych.
     • Rozwój zainteresowań.
     • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
     • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
     • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

      

     Założenia na rok szkolny 2021/2022

     • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
     • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
     • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
     • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
     • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
     • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
     • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

      

     • Prace prowadzone w ciągu roku szkolnego:

      

     • Udział w zebraniach samorządu.
     • Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
     • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
     • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
     • Wspomaganie akcji szkolnych i pozaszkolnych
     • Współpraca z Biblioteką Publiczną w Gołkowicach
     • Współpraca z samorządami z innych szkół w gminie
     • Organizacja klasowej pomocy koleżeńskiej
      
          
          
        
          
        
        
        
          
        
        
          
        
      
          
          
        
          
        
        
          
        
      
          
        
          
        
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • sp_gabon@stary.sacz.pl
   • (0-prefix)18 446 32 60
   • Gaboń 67 33-388 Gołkowice 33-388 Gaboń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych